Realizované projekty

 Projekty realizované sdružením obcí Hornolidečska

Název projektu Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh
Dotační program OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká Republika 2007 - 2013
Místo realizace Mikroregion Hornolidečska, Brumov Bylnice, Valašské Klobouky, Poteč (Zlínský kraj) Horné Srnie (Trenčianský kraj)
Partneři projektu Sdružení obcí Hornolidečska, Brumov Bylnice, Valašské Klobouky, Poteč (CZ) Horné Srnie (SK)
Termín realizace 12/2011 - 8/2014
Cíl projektu Cílem projektu je projektová příprava na vybudování páteřní cyklostezky propojujcí řeby Bečvu a Váh
Přínos projektu Hlavní přínos projektu je zahájení stěžejní aktivity směřující k vybudování cyklostezky, která přinese celou řadu pozitivních efektů, především pak zvýší bezpečnost cyklistů v silniční dopravě a přinese výrazné oživení cestovního ruchu v příhraničním regionu.
Rozpočet projektu

157 594 Eur

 

Název projektu Vytvoření sítě pro krizové řízení v Česko - Slovenském příhraničí
Dotační program OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká Republika 2007 - 2013
Místo realizace Mikroregion Hornolidečska (Zlínský kraj) Púchovská dolina (trenčianský kraj)
Partneři projektu Sdružení obcí Hornolidečska (CZ) Púchovská dolina (SK)
Termín realizace 12/2011 - 10/2013
Cíl projektu Cílem projektu je zajistit efektivní pomoc pro občany příhraničního regionu v případě vzniku krizové situace (přírodní katastrofa, požár, ...)
Přínos projektu Hlavní přínos projektu spočívá v podpoření akceschopnosti místních hasičských sborů, jak samostatně tak ve vzájemné součinnosti. Součástí projektu je pořízení zásahové techniky pro jednotky dobrovolných hasičů, společná teoretická a praktická příprava a vytvoření metodiky společného zásahu.
Rozpočet projektu

172 530 Eur

 

 

Název projektu 

Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651 m n.m

Dotační program 

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

Místo realizace projektu

obec Seninka (CZ), obec Jasenná (CZ), obec Dohňany (SK), obec Mestečko (SK), naučné stezky byly realizovány ve všech obcíh mikroregionu Hornolidečska

Partneři projektu

Obce Seninka, Jasenna, Dohňany, Mestečko a všechny ostatní obce ze Sdružení obcí Hornolidečska

Termín realizace

2009-2010

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je využití potenciálu turismu pro nárůst jeho ekonomického významu v přeshraničním regionu a podpora tvorby společných produktů cestovního ruchu.

Přínos

Projekt připsěje ke zlepšení životních podmínek v pohraničí, neboť vytvoří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu na obou stranách státní hranicezkvlaitněním infrastruktury CR. Zvýšení podílu cestovního ruchu na místní ekonomice vytvoří podmínky pro zlepšení činnosti subjektů podnikajících ve službách pro účastníky cestovního ruchu. Zvýší se schopnosttohoto odvětví kumulovat kapiál nutný k dalším investicím. Důsledkem tohoto jevu bude zlepšení nabídky na trhu práce v příhraničním regionu. Zvýšená propojenost infrastruktury cestovního ruchu bude působit také na rostoucí provázanost trhů práce obou států a ekonomik na obou stranách hranice.

Rozpočet projektu

488 845 Eur (12 054 920 Kč)

 

Název projektu 

Kulturní společenské aktivity obcí příhraničního mikroregionu Hornolidečska

Dotační program 

Interreg IIIA Česká republika - Slovensko

Místo realizace projektu

Zlínský kraj, obce mikroregionu Hornolidečska

Partneři projektu

 

Obce Francova Lhota, Lidečko, Střelná, Valašská Polanka, Horní Lideč, Pozděchov, Lačnov, Lužná, Seninka, Prlov, Valašská Senice, Študlov, Valašské Příkazy, Leskovec

 

Termín realizace

05/2005 - 01/2007

Cíl projektu

Podpora regionálních kulturních tradic podporujících rozvoj lidských zdrojů v příhraničních mikroregionech Hornolidečsko a Púchovská dolina. Předmětem projektuvbyla podpora 8 významných tradičních kulturních a společenských akcí a dále vytvoření propagačního DVD dokumentu prezentující příhraniční oblasti turistům.

Přínos

- Rozvoj kulturního potenciálu regionu s důrazem na růst konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu

- Propagace kulturního, přírodního a historického bohatství příhraničních mikroregionù, vzájemná výměna zkušeností a vzájemná spolupráce obou mikroregionù při prezentaci a vytváření vazeb mezi Českou republikou a Slovenskem

- Podpora a propagace typických krajových produktů místních řemeslníků obou regionù.

Rozpočet projektu

3 117 600,- Kč

 

 

Název projektu 

Hornolidečská magistrála - podpora rozvoje cykloturisticky v mikroregionu

Dotační program 

MAS Hornolidečska / Leader+ (v rámci OP Zemědělství)

Místo realizace projektu

Zlínský kraj, obce mikroregionu Hornolidečska

Partneři projektu

 

Obce Francova Lhota, Lidečko, Střelná, Valašská Polanka, Horní Lideč, Pozděchov, Lačnov, Lužná, Seninka, Prlov, Valašská Senice, Študlov, Valašské Příkazy, Leskovec

 

Termín realizace

02/2006 - 06/2006

Cíl projektu

Podpora rozvoje cestovního ruchu - cykloturistiky v Hornolidečském mikroregionu.

Přínos

Realizací projektu byla odstraněna nejednotnost a neúplnost informačního systému a propagačních materiálù nabídky cykloturistiky v mikroregionu Hornolidečsko.Projekt přispěl ke zviditelnění Hornolidečské magistrály jako cykloturistické a turistické trasy spojující všechny obce mikroregionu a nejzajímavější turistické cíle na území Hornolidečska.

Rozpočet projektu

499 000,- Kč

 

Název projektu 

Zachování kulturního dědictví mikroregionu

Dotační program 

MAS Hornolidečska / Leader+ (v rámci OP Zemědělství)

Místo realizace projektu

Zlínský kraj, obce mikroregionu Hornolidečska

Partneři projektu

 Obce Francova Lhota, Lidečko, Střelná, Valašská Polanka, Horní Lideč, Pozděchov, Lačnov, Lužná, Seninka, Prlov, Študlov

Termín realizace

12/2005 - 08/2006

Cíl projektu

- zachování a podpora rozvoje místních tradic a obyčejů

- zvýšení atraktivity území pro návštěvníky i místní obyvatele

- zlepšení podmínek pro kulturní a společenské vyžití obyvatel

Přínos

Přínosem projektu je podpora zachování kulturního dědictví pro další generace obnovou a rozvojem místních zvyklostí a obyčejù. Předmětem projektu je pořízení celkem 140 ks Valašských krojů Hornolidečského regionu, (32 ks dětských a 108 ks dospělých Valašských krojů). Projekt řeší zlepšení podmínek pro zachování regionálních tradic a umožní tak činnost místních souborů a spolků, které jsou významným prvkem nejen prezentace území, ale také zdrojem kulturního a společenského života v obcích.

Rozpočet projektu

1 937 178,- Kč

Název projektu 

Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska

Dotační program 

MAS Hornolidečska / Program rozvoje venkova, osa IV LEADER

Místo realizace projektu

Zlínský kraj, obce mikroregionu Hornolidečska

Partneři projektu

 Obce Francova Lhota, Lidečko, Střelná, Valašská Polanka, Horní Lideč, Pozděchov, Lačnov, Lužná, Seninka, Prlov, Valašská Senice, Študlov, Valašské Příkazy, Leskovec

Termín realizace

06/2008 - 03/2009

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění Hornolidečské magistrály, zajištění její údržby a průjezdnosti a zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel mikroregionu

Přínos Přemdětem projetku je zkvalitnění trasy Hornolidečské magistrály pro uživatele (turistické trasy) pro jednotlivé obce a turistické cíle území mikroregionu Hornolidečska, a to jak v oblasti značení tak v oblasti údržby. V rámci projektu bylo zkvalitněno značení Hornolidečské magistrály, a to v nástupních místech ve všech obcích mikroregionu, dále byla pořízena technika na údržbu Hornolidečské magistrály a veřejné zeleně - 13 kusů užitkových vozidel na údržbu Hornolidečské magistrály a zeleně a 1 ks zahradního traktoru.
Rozpočet projektu

2 000 000,- Kč

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka