Realizované projekty » Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh

 

Cyklostezka BEVLAVA na území Hornolidečska – aktuální stav

 

Cyklostezka BEVLAVA je součástí dlouhodobě řešeného záměru na vybudování páteřní cyklostezky propojující Česko a Slovensko. Cyklostezka BEVLAVA nese označení 57 a je zařazena mezi regionální dálkové cyklotrasy. Na severu území mikroregionu Hornolidečska, v obci Ústí, v místě soutoku řeky Bečva a Senice je napojena na stávající cyklostezku Bečva. Následně je směřována na jih podél silnice I/57, přičemž prochází mikroregiony Hornolidečska a Valašského Klobucka až do obce Nemšová ležící na slovenské straně hranice, kde se napojuje na cyklotrasu vedoucí kolem řeky Váh (tzv. Vážská magistrála). Na území Hornolidečska došlo v prosinci 2020 k dokončení I. etapy páteřní cyklostezky BEVLAVA v úseku Ústí – Lužná. Celková délka úseku činí 9.124 m. Výstavba etapy č. I – část B v úseku Ústí – Lužná byla spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Zlínského kraje.

 

Loga poskytovatelů dotace:

 


http://www.hornolidecsko.cz/files/files/sfdi.jpg


http://www.hornolidecsko.cz/files/files/zk.png

 

Etapa č. I – část A výstavba lávky přes řeku Bečvu na katastru obce Ústí (napojovací bod na cyklostezku Bečva) byla spolufinancována z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a z rozpočtu Zlínského kraje.

 

Logo poskytovatelů dotace:http://www.hornolidecsko.cz/files/files/intereg.png

http://www.hornolidecsko.cz/files/files/zk.png

 

Na území Hornolidečska aktuálně probíhá výstavba etapy č. I – část C v úseku Valašská Polanka – Prlov, kde bude cyklostezka navazovat na cyklotrasy vedoucí na Trubiska, Keltské hradisko Klášťov, Ploštinu, Čertovy skály, Vařákovy paseky a Lačnovské skály. Celková délka úseku činí 1.559 m. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je naplánován na prosinec 2021. Tento úsek je spolufinancován Statním fondem dopravní infrastruktury a z rozpočtu Zlínského kraje.


Loga poskytovatelů dotace:

 


http://www.hornolidecsko.cz/files/files/sfdi.jpg


http://www.hornolidecsko.cz/files/files/zk.png

 

Aktuálně probíhá příprava vybudování etapy č. II cyklostezky BEVLAVA v úseku Lužná – Valašské Příkazy, která si klade za cíl propojit nově vybudovanou cyklostezku BEVLAVA s jižní částí mikroregionu Hornolidečska. V obci Valašské Příkazy bude v budoucnu navazovat na cyklostezku BEVLAVA procházející územím mikroregionu Valašského Klobucka až na Slovensko do obce Nemšová. V únoru 2021 byla předložena žádost o poskytnutí dotaze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování daného úseku. Celková délka úseku činí 11.408 m. Předpokládaný termín dokončení výstavby a zahájení provozu je naplánován na jaro 2023. Realizace projektu je z důvodu vysokých investičních výdajů podmíněna získáním dotace z externích zdrojů.

V listopadu 2020 byla zahájena investiční příprava etapy č. III cyklostezky BEVLAVA na území Hornolidečska zahrnující vypracování vyhledávací studie. Tato etapa cyklostezky je rozdělena do čtyř samostatných úseků:

1. Horní Lideč – Střelná (státní hranice); úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA, s napojením v obci Horní Lideč a státní hranici se Slovenskem v obci Střelná, kde bude navržen vhodný napojovací bod na plánovanou cyklostezku Strelenka (SK) – Dohňany (SK). Úsek zahrnuje odbočku cyklostezky do obce Francova Lhota, kde bude přímo navazovat na stávající cyklotrasy.

2. Horní Lideč – Lačnov; úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA, s napojením v obci Horní Lideč a obec Lačnov, kde bude přímo navazovat na stávající cyklotrasy.

3. Odbočka na Študlov – navržení vhodného napojení obce Študlov na cyklostezku BEVLAVA

4. Valašská Polanka – Prlov – Pozděchov; úsek propojí páteřní cyklostezku BEVLAVA v obci Prlov (místní část Neratov) a obce Pozděchov, kde na hranici katastru obcí Pozděchov a Bratřejov bude navržen vhodný napojovací bod na plánovanou cyklostezku vedoucí do města Vizovice. Součástí bude projednání a shoda obcí Pozděchov a Bratřejov na napojovacím bodě.

Předpokládaný termín dokončení zpracování studie pro všechny tři dílčí úseky III. etapy je naplánován na prosinec 2021.

Vybudování cyklostezky BEVLAVA patří mezi priority rozvoje území mikroregionu Hornolidečska, ale i celého společného příhraničního území. Cílem projektu na vybudování cyklostezky BEVLAVA je podpora cyklodopravy a cykloturismu v území vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a komfortu bezmotorové dopravy, po které je ze strany obyvatel, návštěvníků a turistů vysoká poptávka. Realizací projektu dojde k propojení obcí v mikroregionu, přičemž tato infrastruktura bude přímo navazovat na již existující síť cyklostezek a cyklotras, čímž dojde zároveň k propojení velké části Valašska a celého příhraničního území.

 

 

http://www.bevlava.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka